Skip to content Skip to footer

Dotacje

dotacje
2006 UE
W 2006 roku Firma otrzymała dotację z UE - Umowa nr Z/2.10/III/3.4/0424/06/U/0169/06 o dofinansowaniu Projektu "Rozszerzeniu zakresu świadczonych usług poprzez pozyskanie nowych powierzchni magazynowych nr Projektu Z/10/III/3.4/0424/2006 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa. Dotacja ta pozwoliła na zakup nieruchomości zabudowanej, w której obecnie mieści się siedziba firmy.
2013 UE (EFRR) oraz Budżet Państwa
W 2013 roku Firma otrzymała Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Nazwa inwestycji "Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w ramach osi priorytetowej III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"

Całkowita wartość projektu: 2 716 209,00
Kwota dofinansowania z EFRR 1 274 520,35
Kwota dofinansowania z budżetu państwa 224 915,35
Nazwa Beneficjenta : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18